Logo Logo
Hibe Kapsamında Olmayan Giderler

Aşağıda sayılan giderler hiçbir şekilde Proje Bütçesinden karşılanmayacaktır:

§  Para cezası, faiz, gecikme zammı

§  Döviz kuru zararları

§  Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları

§  İkinci el ekipman alımı

§  Arsa ya da bina alımı

§  Yapım işleri (inşaat, tadilat vb.)

§  İdari ve mali cezaların asıl ve fer’ileri ile mahkeme giderleri ve istimlak bedelleri

§  Borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıplar için ayrılan karşılıklar

§  Hali hazırda başka bir çerçevede/programda finanse edilen kalemler

§  Bütçeleştirme aşamasında öngörülmediği halde proje yürütülürken ortaya çıkan genel maliyetler/idari maliyetler

§  Proje hazırlama çalışmalarının maliyetleri ile başvuru masrafları

§  Proje teklifinde öngörülen faaliyetler dışındaki faaliyetler için yapılan harcamalar (Bakanlık onayıyla yapılan faaliyet değişiklikleri hariç)

§  Proje faaliyetleri ile açıkça ilişkili olmayan ya da raporlanan faaliyetlerin dışında yapılan tüm harcamalar

§  Proje uygulama dönemi dışında gerçekleşen faaliyetlere ilişkin harcamalar

§  Belgelendirilmemiş her türlü harcama

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler