Logo Logo
Gap Kırsal Kalkınma Projelerini Destekleme Programı Nedir?

GAP Kırsal Kalkınma Dairesi tarafından Kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında sunulan hibe desteklerine GAP Kırsal Kalkınma Hibe destekleri denir.

Bu hibe destekleri 4 ana proje başlık altında sunulmaktadır.

Hibe desteği alabilen proje konuları;

Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi ;

İle sürdürülebilir tarım teknikleri çerçevesinde, sulamadan yararlanamayan kırsal toplulukların mevcut sosyo-ekonomik durumlarının, doğal ve toplumsal çevre ile ilişkilerinin, potansiyellerine uygun gelir getirici yeni faaliyet alanları ile ilgili alt projelerin uygulanması amaçlanmaktadır.

Tarım ve Tarım Dışı Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Projesi;

ile sürdürülebilir tarım teknikleri çerçevesinde, GAP Bölgesindeki kırsal toplulukların mevcut sosyo-ekonomik durumlarının, doğal ve toplumsal çevre ile ilişkileri dikkate alınarak potansiyellerine uygun gelir getirici yeni faaliyet alanlarının belirlenmesi ve bunların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi;

İle orman kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, genişletilmesi, verimli ve sürekli olarak çok yönlü işletilmesi; baraj gölleri altında kalacak endemik bitkilerin şimdiden toplanarak belirli merkezlerde üretimlerinin sürdürülmesi; hayvancılık için büyük öneme sahip meraların korunması ve ıslah edilmesi; barajları besleyen mikro havzaların ıslah edilerek seddiment taşınmasının engellenmesi ve etrafında ağaçlandırma suretiyle bir koruma kuşağının yaratılmasını amaçlamaktadır.

Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi ;

İle geçimini hayvancılıkla sağlayan kırsal alan kesiminin, hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında altyapı eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler