Logo Logo
TÜBİTAK 1512 Hibe Kapsamında Olmayan Giderler

Teknogirişim sermaye desteğinin proje desteği bileşeni kapsamında aşağıda belirtilen giderler destek kapsamı dışındadır:

                a) Katma değer vergisi,

      b) Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları hariç, kuruluş ortaklarının kuruluş/firma dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) veya (c) bendine tabi olması durumunda, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki çalışmalarına karşılığı olan personel giderleri,  

      c) Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,

      d) Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,

      e) Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

      f) Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,

      g) Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,

      h) Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek,  servis ulaşım giderleri ve sosyal yardımlar,

      i) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri,

      j) Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,     

      k) Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

      l) Teknolojik doğrulama faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,

      m) Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

      n) İnşaat ve tesisat giderleri,

      o) CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.

      p) AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri,

      r) Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri,

      s) Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

      t) Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

      u) Ofis, depo, stand kira giderleri,

      v) Konaklama giderleri.

Aşama 3 kapsamında desteklenmeyen giderler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler