Logo Logo
Hibe Başvuru Evrakları

Başvuru sahibi aşağıdaki bilgi ve belgeleri “Başvuru Paketi” şeklinde sunmak zorundadır. Başvuru Paketi;

-Başvuru formu ve ekleri,

-İş Planı

-Teknik Proje’den oluşmaktadır

Gerekli Belgeler;

1-Gerçek kişiler için noter onaylı “İmza Beyannamesi”

2-tüzel kişilikler için noter Onaylı “İmza Sirküleri” (İmza sirkülerinin geçerlilik tarihi Kurum ile olası sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır)

3-Limited, kollektif ve komandit şirketler hariç olmak üzere Güncel yönetim kurulu üyelerinin bu pozisyon için atama kararını içeren yönetim kurulu karar defterinin noter onaylı ilgili kısmı (Bu belge Kurum Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.)

4-Kadastro Müdürlüğünden ya da Lisanslı Harita Bürolarından ya da Özel Harita Bürolarından alınan, başvuru sahibinin yatırım uygulama alanına ait koordinat bilgileri (ItRf/eD50 koordinat sistemine göre) (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

5-Yatırımın uygulanacağı taşınmazlara ait tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı tapu Sicil Dairesinden alınmış takyidatlı tapu Kayıt Belgesi (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.) (Arazi kullanım izni sözleşmesi veya arsa tahsis sözleşmesi sunulduğu durumlarda bu belge aranmayacaktır.

Tkdk  proje arazizi ile ilgili bilgi;

 Başvuru  Sahibinin  yatırımın  uygulanacağı  taşınmazlara  ilişkin  tapu  kaydındaipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek şerhler olmamalıdır. Aksi takdirde proje ret  edilecektir

Arazi  kullanım  izni  sözleşmesi  veya  arsa  tahsis  sözleşmesi  sunduğu  ya    da kiralamanın veya üst hakkının tapuya şerh edilmiş olduğu durumlarda, tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecekşerhler olmaması kriteri uygunluk kriteri olarak   aranmamaktadır.

7-Başvuru sahibi yatırımın gerçekleştirileceği taşınmazın sahibi değilse;

-Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmaz üzerinde üst hakkına sahip olduğunu gösteren, tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı tapu Sicil Müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” veYA

-Sanayi Bölgelerinden alınmış “arsa tahsis sözleşmesi” veYA

-Maliye Bakanlığından alınmış “kullanım izni sözleşmesi” veYA

-Başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olduğunu gösteren tapu sicil müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” (Bu belge sadece yatırımın inşaat işlerini içermemesi veya yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işlerini içermesi (mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için) durumlarında kabul edilebilir) veYA

-Noter onaylı kira sözleşmesi (Bu belge sadece yatırımın inşaat işlerini içermemesi veya yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işlerini içermesi (mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için) durumlarında kabul edilebilir.)

Noter onaylı kira sözleşmesi getirilmesi durumunda kiralamanın  tapuya  şerh edilmesi gerekmektedir

Yukarıda belirtilen resmi belgelerin geçerlilik tarihi, yatırımın tamamlanmasından sonra en az 5 yıllık bir dönemi   kapsamalıdır.

8-Eğer proje kendi tüketimi kadar yenilenebilir enerji kurulumu içeriyorsa, Yenilenebilir enerji Genel Müdürlüğü tarafından verilen teknik    Değerlendirme formu sunulmalıdır.

9-………………………………………………………………………………..Hibe Kurtlarından Tavsiyeler