Logo Logo
Teknopark Nedir Avantajları Nelerdir?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, büyüklüğüne, işlevine, yapısına, bulunduğu ülkeye bağlı olarak farklı isimlerle anılırlar. Bilim Parkı, Teknoloji Parkı, Araştırma Parkı, Endüstri Parkı, Teknokent, Teknopolis, Girişim Merkezi, Mükemmeliyet Merkezi, İnkübasyon Merkezi dünyada kullanılan isimlerden bazıları. Bilim Parkı veya Teknoloji Parkı kavramını daha çok Avrupa, Asya ülkeleri ile Kanada kullanırken, ABD’de Araştırma Parkı kavramı daha sıklıkla kullanılmaktadır. Türkiye' de ise, resmi anlamda “Teknoloji Geliştirme Bölgesi”, pratik ifadeyle “Teknopark” ya da “Teknokent” kavramları kullanılmaktadır. 1950’li yıllarda ABD’de kurulan Silikon Vadisi ile ortaya çıkan teknoparklar, dünyada üniversite sanayi işbirliğini sağlama konusundaki en başarılı model olarak öne çıkmıştır. Günümüzde, birçok sanayileşmiş ülke, teknoparkları teknolojik ve ekonomik gelişmenin en önemli aracı olarak görmektedir. ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Kore, Hindistan, İsrail, Finlandiya gibi bir çok ülkede üretim ve hizmet sektörleri ürettikleri katma değerin önemli bölümü TEKNOPARKLAR bünyesinde yürütülen AR-GE çalışmalarına borçludur.

Devamını Oku...

Ülkemizde TEKNOPARK/TEKNOKENT kavramı 1980’li yılların ortalarında gündeme gelmiş, 1990 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) öncülüğünde “Türkiye’de Teknoparkların Kurulması Projesi” kapsamında başlatılan çalışmaların ardından, 1992 yılında TÜBİTAK MAM Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulmuş, TÜBİTAK-MAM Teknoparkı 1998 yılında KOSGEB tarafından başvurusu kabul edilerek Bakanlıkça onaylanan ilk teknopark olmuştur.

Teknokentler ile ilgili yasal çerçeve ise, 2001 yılında 4691 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile oluşturulmuştur. 4691 sayılı yasa TEKNOKENT kavramı yerine “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kavramını kullanmaktadır. Mevcut durumda 63 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiştir. 63 Teknokent’in 49 tanesi şu an için faaliyette, diğerleri geliştirme aşamasındadır.

Devamını Oku...

Aralık 2015 itibariyle; faaliyette olan Teknokenlerde Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmaların sayısı 3.744’e ulaşmıştır. Bu firmaların %39’u yazılım sektöründe, %19’u Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri sektöründe, %7’si Elektronik ve %5’i Makina ve Teçhizat İmalatı alanlarında faaliyet göstermekte, ayrıca Medikal, Enerji, Kimya, Gıda, Savunma, Otomotiv gibi bir çok sektörden firmalar bölgelerde Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yer almaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, 2015 yılı Aralık ayı itibariyle toplam 38.239 personele istihdam sağlanmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanan Ar-Ge proje sayısı 18.318, yürütülen Ar-Ge projesi 8.525 adettir. Faaliyete geçen Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan şirketlerin, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Japonya, İsrail, İngiltere ve Almanya gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerine yapmış oldukları teknolojik ürün ihracatı 2014 yıl sonu itibariyle yaklaşık 2.4 Milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Yabancı sermaye açısından baktığımızda; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde toplam 174 adet yabancı/ yabancı ortaklı firma yer almaktadır. Bölgelerde faaliyet gösteren firmalar tarafından tescil ettirilen patent sayısı 591 ve başvuru süreci devam eden patent sayısı 1.022’dir.

TEKNOPARKLARIN HEDEFLERİ

Teknoparkların dünya standartlarına göre hedefleri şunlardır:

  • Üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyerek, üniversitelerin vereceği hizmetleri zenginleştirip etkinleştirmek
  • Sanayiinin rekabet gücünü artırmak,
  • Teknolojiye dayalı bölgesel ve ekonomik gelişmeyi hızlandırmaktır.

Teknoparklar,

  • Teknoloji bağlantılı sanayi kollarının bulundukları yerlerde güçlendirilmeleri,
  • Yeni bölgelerde sanayiinin gelişiminin desteklenmesi,
  • Yenilikçi çalışmaların gerçekleştirilmesi,
  • Eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğin artırılması ve
  • Uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesi

amacıyla kurulmaktadır.

Teknoparklar, bilimsel ve teknolojik çalışmaları, geliştirme ve prototip aşamalarından geçirip ticari uygulamaya konulmalarına ortam yaratmaktadırlar.

TEKNOPARKLARIN BAŞLANGICI YERLER KULUÇKA MERKEZLERİ

Kuluçka merkezi : 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre, Yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılardır.

İlk aşama merkezleri diğer adıyla kuluçka merkezleri genellikle teknoparkların bünyesinde bulunan kuruluşlardır. Bu merkezler teknoparklardan bağımsız olarak da kurulabilmektedirler. 1997 yılında Türkiye’de bulunan bütün kuruluşlar ilk aşama merkezi olarak kurulmuşlardır.

İlk aşama merkezlerinin amaçları teknolojiye dayalı firmaların kuruluşunu hızlandırmak, teknik teşebbüsleri teşvik etmek, teknolojiye dayalı yeni teşebbüslerin yaşama ve büyüme oranlarını yükseltmek, sürekli ve kalifiye işler yaratarak ekonominin gelişmesine yardımcı olmak, teknolojik gelişmelerin hükümet tarafından teşvikinde odak noktası olan kaynakların etkin kullanımına yardımcı olmaktır.

İlk aşama merkezleri, yeni ve/veya gelişen firmalara;

ü  Yönetim, teknik ve mali konularda danışmanlık hizmetlerinin verildi

ü  Yerleşim alanlarının ihtiyaca uyarlanabilen ve esnek olduğu,

ü  Ortak telefon, sekreterlik, telefax, kafeterya, toplantı ve konferans salonları gibi hizmetlerin müştereken sağlandığı,

ü  Kirası ucuz olan ortamlardır.

İlk aşama merkezleri yeni girişimlerin başarı oranını önemli ölçüde artırır. ABD'de ilk aşama merkezlerinde faaliyete geçen şirketlerde başarı oranı %80 olurken, ilk aşama merkezinin dışında faaliyete geçen şirketlerde başarı oranı 45'dir. Ayrıca bu merkezler içinde doğup büyüyen şirketlerin daha sonra kendilerine teknopark içinde daha büyük bir yer edinerek bir teknopark şirketi haline gelip, ekonomik güç dağılımı üzerinde etkili olma fırsatları da mevcuttur.

Teknoparklar ve ilk aşama merkezleri iç içe çalışırlar. İlk aşama merkezleri yeni doğan şirketleri besleyen, üniversite ve araştırma merkezi bağlantılı teknoparklar ise büyüyen şirketleri destekleyen ortamlar yaratırlar. Hem yeni doğan hem de büyüyen şirketlere hizmet sunmak teknoparkların da menfaatine uygundur, çünkü şirketler ilk aşama merkezi sayesinde büyüyebilir ve teknopark içinde faydalı büyüyen şirketler haline gelebilirler. Bir açıdan teknopark, kiracıların finansman, personel veya eğitim gibi belirli ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynakları azami düzeye yükselten büyük bir ilk aşama merkezine benzetilebilir.

Devamını Oku...

Teknoparkın ilişkili olduğu üniversite/araştırma merkezi, araştırma ve geliştirme etkinliklerine yardımcı olan, fikir ve bilgi alış verişini teşvik eden, birçok tesis ve imkanları sunan  kampüs benzeri bir ortam yaratarak  çalışanları işlerinde daha verimli kılar ve daha çok tatmin eder; bu da personel devrini azaltır ve şirketin üstün özelliklere sahip personel bulmasını kolaylaştırır. Çoğu durumlarda arazi üniversiteye ait olduğu için, tesisler ve arazi satılmaz, kiraya verilir. Bu, parkta istikrarlı koşulların yaratılmasına katkıda bulunur ve arazi veya tesis için yatırım yapılmasının önüne geçerek işletmeler açısından da yararlı bir durum oluşturur.

Devamını Oku...

Büyüyen şirketler, özellikle ayakta kalmanın şüpheli olduğu gelişmenin ilk kritik safhalarında her türlü yardıma ihtiyaç duyduklarından var olan bütün kaynaklara ulaşabilmesi gerekir. Teknoparkların kritik avantajlarından biri, teknoparkların çoğunun ve teknoparka bağlı ilk aşama merkezlerinin kiracı şirketlerin bu kaynaklara erişimlerini hızlandırabilmeleridir. Bu fonlar teknoparklarda bulunan büyüyen şirketlere daha kolay ulaşabilir. Yeni bir şirketin bir teknoparkı seçmesi, o şirketin finans kurumları tarafından ciddi olarak değerlendirmeye alınması için önemlidir.

İlişkili üniversite veya araştırma merkezi aracılığıyla sağlanan teknik ve yönetsel destek, bir teknoparkın en önemli katma değeridir. Üniversitelerin teknopark kiracısı şirketlere sunabildikleri kaynaklar şunlardır:

ü  Lisans ve lisansüstü öğrencileriyle ilişki kurma olanağı;

ü  İyi eğitim görmüş mezunlara erişme olanağı;

ü  Üniversitenin araştırma ekipman ve imkanlarına erişim;

ü  Üniversitenin sosyal ve kültürel etkinlik tesislerine erişim;

ü  Kütüphanelere erişim;

ü  Danışma hizmetlerinden yararlanma;

ü  Teknopark çalışanları için üniversitede ek öğretim üyeliği olanağı.

ü  Ortak araştırma projelerine katılım veya araştırmayı üniversitede finanse etmek;

Devamını Oku...

Deneyimli bir teknopark yöneticisi ise pek çok farklı kaynağın zengin uzmanlık ve desteğini toplayabilir ve bunları ayakta kalmaya ve büyümeye çalışan yeni kurulmuş şirketlerin istifadesine sunabilir. Teknopark yöneticileri kiracı şirketler ile üniversiteler ve başka dış kaynaklar arasında aşağıdaki yollarla bir köprü işlevi görebilirler:

ü  Yeni şirketler için yönetici kadrolar bulmak ve istihdam etmek;

ü  Finansör veya yatırımcılar bulmak;

ü  Hükümet satın alma programlarına erişim imkanı sunmak;

ü  Ortak veya finanse edilen araştırma projeleri için üniversiteyle daha yakın ilişkileri teşvik etmek;

ü  Danışma hizmeti olanakları sunmak.

Teknoparklar kiracılarının başarısında doğrudan paya sahiptirler ve herhangi bir sorun çıktığında kiracılarına yardımcı olmaktan sorumludurlar. Teknoparklar pazar alanı olarak teknoloji ve araştırmayı seçmekle son derece değişken özel bir pazara girdiklerini bilirler. Yeni, büyüyen şirketler sıklıkla aylık nakit akışlarına göre krize girer yaşar yada ölürler. Şirketin nakit akışının azaldığı aylarda, park kirayı almayabilir. Park yönetimi için önemli olan, eksi nakit akışının geçici olup olmadığı ve gelecekteki nakit akışı için, o şirkette risk almayı haklı çıkartabilecek kadar yeterince sağlam bir temelin var olup olmadığıdır.

TEKNOPARKLARDA GİRİŞİMCİLERE SUNULABİLECEK HİZMETLER

Danışmanlık hizmetleri

·         Kuruluş danışmanlığı

·         İş planları

·         Teknoloji danışmanlığı

·         Mali danışmanlık

·         Denetim

·         Hukuk danışmanlığı

·         Muhasebe işlemleri

·         Reklam ve pazarlama danışmanlığı

Teknik hizmetler

·         Laboratuar

·         Atölye

·         Kütüphane

·         Uluslar arası bilgi ağlarına erişim

·         Bilgisayar, fotokopi, daktilo

·         Telefon, teleks, fax

·         Yazılım paketleri

·         Konferans ve toplantı salonları

·         Patent katalogları

·         Veri tabanı

·         Sekreter

Sosyal hizmetler

·         Sağlık hizmetleri

·         Alışveriş merkezi

·         Lokanta, kafeterya

·         Tiyatro, sinema, konser salonları

·         Spor tesisleri

TEKNOPARK AVANTAJLARI

1-Teknopark’ta faaliyet gösteren vergi mükellefi şirketlerin teknoparktaki yazılım ve AR-GE ye dayalı faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

2-Teknopark’ta çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

3-Teknopark’ta faaliyet gösterecek girişimcilerin, kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içerisinde, münhasıran Teknopark’ta üretecekleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisi’nden (KDV) muaftır.

4-Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

5-Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

KOSGEB’in ARGE faaliyetleri konusunda işletmelere sağlamış olduğu destek programları çerçevesinde işletme ve girişimciler KOSGEB ARGE ve İnovasyon Destek Program kapsamında 450.000 TL hibe 300.000 TL faizsiz kredi desteği sağlamaktadır. Bu destek programı nedir? Kimler KOSGEB ARGE ve İnovasyon Desteğinden yararlanabilir ve bu hibe desteğini almak için aradığınız ve ihtiyacınız olan her şeye sahip olmak için tıklayınız.

Diğer yurt içi ve yurt dışı hibe  desteklerini hemen hızlı bir şekilde keşfetmek ve Aracısız Hibe Alma,Çözümleri ile aracıya proje  yazarına on binlerce lira ödemeden ulaşmak için tıklayınız.

 Hibe Kurduna Soru Sormak İçin Tıklayınız

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler