Logo Logo
Arge, İnovasyon Ve KOSGEB Destekleri

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) kelimesi tüm ekonomik paydaşlar tarafından sıklıkla telaffuz edilmesine rağmen ortak bir “anlam” bütünlüğü ulaşılamamıştır. Ar-Ge yeni bir ürün üretmek için yapılan her şeyi kapsamakla başlayan çok genel bir tanımdır;ARGE’de mühendislik hizmetlerinden, teknoloji transfer çalışmalarına, ürün klonlamaktan, mevcut bir tesise; ürün ve üretim uyarlamaya ve farklı hizmet ve bu farklı hizmetin sunumuna kadar gider.

Durumun ekonomik yönü ise ‘’ İnsanları İhtiyaçlandır ve O İhtiyaca Çözüm Oldur.’’ Başarılı bir  arge  budur.İnovasyon ise’’ihtiyacı Gün Yüzüne Çıkart Ve Ona Çözüm Ol’’dur.

Ülkemizde  ARGE hala entelektüel ve akademik çevrelerde, önceden tanımlanmış alanda salt bilimsel çalışmalar yapmak olarak değerlendirilmektedir.Ülkemizde ARGE sistematik bir temele dayalı olarak bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak için yürütülen ve katma değer yaratabilecek sonuç odaklı mutlak hedeflerden oluşan nihai çıktılar olarak  değerlendirilmektedir.

Oysa OECD’ye göre Ar-Ge çalışmaları öncelikle ürün Ar-Ge’ si ve süreç Ar-Ge’ leri olmak üzere 2 farklı başlıkta tanımlanıp, üç farklı uygulamayı bünyesinde barındırır;

Temel Araştırma Projeleri (Temel Bilim Ar-Ge) (Basic Research Projects):

Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir ilişkileri yeniden anlamlandırmak, deneyim kazanmak için yapılan temel akademik çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Her ne kadar, ürün odaklı olmadığı ifade edilse de, bu tip kapsamlı çalışmaların sonunda çok farklı ürün ve ürün gruplarına yönelik buluntular gerçekleştiği bilinmektedir.

Uygulamalı Araştırma (Applied Research):

Uygulamalı araştırma da hedeflenmiş bir alanda özgün ve katma değer yaratabilecek potansiyel bilgiyi ulaşmak için yürütülmektedirler. Ana hedef olarak doğrudan özgün ve pratik sonuçlara odaklanmış araştırmalar olarak, inovasyon odaklı projelerin önemli bir parçasıdır.

Deneysel Çalışmalar (Experimental Studies) :

Araştırma odaklı ve/veya pratik uygulama sonuçların üzerindeki var olan bilgi düzeyini kullanarak geliştirilmesi hedeflenen çalışmaları kapsamaktadır. Yeni malzemelerin, üretim süreçleri, sistemleri hizmetler oluşturmaya veya halen üretilmiş veya oluşturulmuş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik kapsamlı çalışmalardır.

Bazı çalışmalarda, Ar-Ge faaliyetleri; Temel bilim Ar-Ge, Spesifik Ar-Ge ve Standart Ar-Ge olmak üzere 3 farklı yapıda değerlendirilmektedir. Spesifik Ar-Ge , deneysel çalışmalar ve uygulamalı çalışmaları kapsarken, Temel bilim Ar-Ge , basic research Project anlamına gelmektedir. Bu çerçeve de standart Ar-Ge gerek, uygulamalı gerekse deneysel çalışmalarında kapsayan ve hedefleri tutturmak için yapılması gereken zorunlu kabul edilen yeni bir gruptur.

Diğer taraftan ülkemizde, en çok karıştırılan bir faaliyet türü de; Ürün geliştirme eyleminin bir Ar-Ge türü olarak algılanmasıdır. Özellikle, KOBİ’lerin yurtdışı ürün/ tasarım, model veya örnek teminleri ile bunları yerel/yerli kaynakları kullanarak ülkemizde üretme çalışmalarını bir Ar-Ge faaliyeti kapsamı içinde görme isteği; zaman, zaman tasarım, yeri geldiğinde Ar-Ge ve çoğu kez beraber yapılan bir eylem türü olarak değerlendirilmektedir. Oysaki yaygın tanımları ile millileştirme, tersine mühendislik veya kopyalama süreçleri asla bir Ar-Ge faaliyeti olarak kabul edilmemektedir.

Günümüzde her ürünün arkasında bir Ar-Ge ve tasarım süreci olmak zorundadır. Dolayısı ile salt Ar-Ge yapmak bir ürünü satmak için artık olması gereken salt yeterlilik anlamını yitirmiştir. Ar-Ge buluntuları, nitelikli bir ürün geliştirme sürecine dönüşmektedir. Böylece ortaya bir çok rekabetçi ürün ve ürün grupları çıkabilmekte ve rekabet gücü artmaktadır. Günümüzde Tasarım sürecinin maliyet içindeki katkısı %5’lik bir artış getirirken, satış üzerindeki olumlu etkisi %70 ler düzeyine çıkmaktadır. Ar-Ge ise; sürdürülebilir olduğu sürece giderek etkisini hissedebileceğimiz bir olgudur. Firmalar ve markalar, yarın küresel rekabet sisteminde var olmak için Ar-Ge faaliyetleri için sadece Devlet desteğini beklemek yerine, gelecekleri için yatırım yapmak adına artık Ar-Ge ‘ye kaynak ayırmayı önemsemek durumdadır.

Devamını Oku...

Küresel standartlarda,( yani kaliteli ve kolayca ulaşıla bilinir) nitelikli katma değer; Ar-Ge faaliyetlerinde ortaya çıkan bilginin ve birikimin bir tasarım süreci ile birlikte ürünleşerek sokaktaki insanın kullanabileceği bir mal, hizmet ve bir değere dönüşmesi ile ortaya çıktığı kabul edildiğine göre; Ar-Ge/TASARIM ve inovasyon ilişkisi  daha  bir önem kazanmaktadır.

Pek çok küresel markanın pazar içerisindeki geçerli ürünleri eş değer üretim imkanlarına ve benzer teknolojik özelliklere sahip olmaları ile birbirine giderek yaklaşa dursun, bu ürünleri artık satılır kılan ve farkı yaratan tüm özellikleri ürünlerin tasarım boyutunda yoğunlaşmakta. Özellikle AB’de Green Paper on Innovation (1995) raporuyla beraber inovasyon kavramındaki sınırlı “Ar-Ge” yorumu geçerliliği yitirirken, inovasyon süreçlerinde “tasarım kavramı” çok daha görünür hale gelmiştir. 2005 yılında; OECD’nin (OECD-Eurostat Oslo Manual) de benzer şekilde eski inovasyon tanımını ürün tasarımını da kapsayacak şekilde genişlettiği bu çerçeve de yeni bir vizyonel açılıma geçildiği izlenmektedir. Özellikle Oslo belgesinde ifade edilen yeni inovasyon tanımı ile ürün gamı genişlemiş ve gelişmişliğin tanımına paralel yeni bir vizyon gelişmeğe başlamıştır. Bu çerçeveden bakıldığında ise; gelişmişlik düzeyi itibarı ile gelişmiş ülke; ulusal endüstrileri tarafından ortaya konan ürünlerin üst düzey teknolojilere dayanan ürün gruplarını kapsadığı, kopya ,tasarlanmış ve uyarlanmış ürünler ise az gelişmiş ülkeler tarafından tercih edilmektedir.Oysa tasarım ve inovayon sadece kopyalama  ve değiştirme olarak algılanmaktadır.ARGE inovayonun  tasarlanmasıdır.Bu inovasyon beraberinde  tasarımı yani pazarlamayı  getirir, bazen ürün aynı olsa bile ambalaj için bile  ARGE çalışması yapıla bilir. ARGE tamamen tüketici ihtiyaçları  bakımından sonsuz bir  alan  ve bir ekip işi. Yeni bir ürün eski ambajada  asla satılmaz. Bunu firmaların tek başına  yapması zor görünebilir  fakat oldukça kolaydır. Teknolojinin ivmelendirdiği, küresel pazarı ve geleceği şekillendiren ürünlerin katma değer yaratma ve fiyat belirleme özgürlüğü ile rekabetsizliğinin ekonomik avantajlarının altını tekrar çizmekte yarar olduğu açıktır.

Devamını Oku...

Ulusal bir  ARGE heyecanının başlaması için öncelikle  Ar-Ge kültürünün yaygınlaşmasının en temel basamağının yerel üretici ve markaların öncelikle bilinç ve algı düzeyinin yükseltilmesi(insanı ve çağı okuyup kendi kaynaklarına inanması gerekiyor) aşaması olduğu ve Ar-Ge için büyük sermaye ve markaların gerekmediği gerçeğinin yaygınlaşması ile mümkün olabileceğini realitesini üretici kitlelere sabırla anlatmak, ARGE yi sokağa ve okula düşürmek gerekiyor!.Ar-Ge kültürünün oluşmasında iyi olanı kopyalamanın ve yerelleştirmenin öneminden bahsetmek mümkünken, bu geçiş sürecinin kendi özgün ürün ve teknolojilerimizi geliştirmek yönünde hızla aşılması gerektiğinin de altının çizilmesi gerekiyor. (bakınız, Japonya, Singapur, Çin ve benzeri ülkelerin sanayi politikalarının evrimi) Ancak bu aşamayı yaşayan yerel firma ve üreticinin salt kolay kopyalama alışkanlığını aşması, bu aşamayı kronik bir hastalığa ve bir bağımlılığa dönüştürmemesi gerekiyor.

Bu bilinç için oldukça  erken olabilir.Fakat erken kalkan çok yol alır ! Bazı firmalarımız çok şükürki tabir  yerinde ise prematüredir.Onlar için ülkemizde çeşitli vergi indirimleri( özellikle Teknoparlar ’da) yada   yüksek maliyetli  yatırımlarında  Teşvik Belgesi avantajları KOSGEB, Kalkınma Ajansıları, TÜBİTAK  ,TEKNOYATIRIM, TEKNOPAZAR  ve daha onlarca hibe  desteği vardır. Bu  hibe  destekleri başında KOSGEB ARGE ve İnovasyon Desteğini koymak isabet olur.İş fikri ve yeniliğinizi anlamaları , inanmaları halinde ( samimiyet burada esastır) ARGE  faaliyetleriniz için  KOSGEB’den hibe  ve kredi desteği almanı mümkün !

Devamını Oku...

KOSGEB ‘in ARGE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında 2014-2015  yılları arasında 2052 işletme toplamda 119 Milyon TL ’yi  aşkın  hibe  ve  faizsiz kredi desteği alırmıştır.

İşletmelerin ,yatırımcıların veya  adına  vergi  levhası olmayan  her  girişimci  bu hibe  desteği kapsamında yeni ürün ve yeni hizmet araştırması yapmak için KOSGEB’ten 450.000 TL Hibe  (karşılıksız  ) ve 300.000 TL kredi (faizsiz ) alabilir.Bu daha sonra program dahilinde ortaya çıkan yeni ürün veya hizmetini ticarileştirip çoğaltmak veya pazarlamak için çeşitli  gider kalemleri için KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında ise 318.000 TL hibe 500.000 TL ’yi  aşkın faizsiz kredi  desteği alabilir.

Sizde KOSGEB ARGE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama  Programlarına’na başvuru yapmak çeşitli ARGE ve İnovasyon ve Seri Çoğaltım, Pazara sunum, Pazarlama vb. giderleriniz için 768.000 TL hibe , 800.000 TL faizsiz kredi desteği almak için aradığınız ve ihtiyacınız olan her şeyi web sitemizde  bula bilirsiniz.

KOSGEB ARGE ve İnovasyon Desteği nedir? Nasıl Alınır ? Kimler Yararlanabilir ? okumak için tıklayınız.

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı Nedir ? Kimler Nasıl Hibe Desteği alabilir okumak için tıklayınız.

NOT: KOSGEB’in sunmuş olduğu ARGE İnovasyon  ve Endüstriyel  Uygulama programlarına  başvuru  yapıp hibe  ve faizsiz kredi  desteği almak diğer ARGE Hibe Desteklerine  başvuru  yapıp hibe  desteği almaya  göre  oldukça kolaydır.

Hibe Kurduna Soru Sormak İçin Tıklayınız

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler